ارسال اس ام اس رایگان برای همراه اول اعتباری


روش کار:

1. مرکزپیام راعوض کنیدوبه جاش ازاین شماره استفاده کنید 964750001139+

2. اس ام اس راوقتی می خوای برای کسی بفرستیدابتدا 98+رابه شماره موردنظراضافه کنید.

گزارش تخلف
بعدی